Edu-Coaching, what is it?

Below you can find the official description of the Edu-Coaching Program we created under the umbrella of Spirit’n Art Delightful Creations. Our main intention is to provide an educational environment that initiates change from the INSIDE OUT. Educational Coaching wishes to enable children to became aware of their true nature, their strength and weaknesses, their unique qualities as well as to adopt a loving and caring attitude towards themselves and their environment.

Какво е коучинг? / What is coaching?

 • Коучингът е продължителен процес, разработен да помага на хората да стават по-компетентни и уверени. Коучингът се различава от образованието или обучението, които предоставят структуриран процес за предаване на знание и развиване на практически умения.
 • Coaching is an on-going process designed to help people to become more competent and confident. Coaching differs from education or training which provide a structured process for transferring knowledge or developing practical skills.
 • Коучингът е уместен, когато човек има възможността, но се проваля в развиването на своя потенциал.
 • Coaching is relevant when a person has the ability but fails to maximise his or her potential.
 • Коучингът включва промени във вярванията и поведението с цел постигане на резултати. Когато правиш това, което си правил винаги, получаваш същия резултат, който си получавал винаги. За да получиш различен резултат, следва да промениш начина, по който мислиш и се държиш.
 • Coaching involves changes in beliefs and behaviour in order to gain results. When you do what you have always done you will receive the same results as you have always had. In order to have different results one must change the way they think and behave.
 • Коучингът не е съветване (което се фокусира върху даването на съвети, ръководенето и оказването на подкрепа на ученици, които имат проблем с образователния или с личния си живот).
 • Coaching is not counselling (which focuses on giving advice, guidance or support to students who have problems in their academic or private lives).

Образователният коучинг /Educational Coaching

 • Цели да подкрепи учениците в учебна обстановка да си поставят цели и да ги постигат с поддръжка от страна на връстниците си и учителя-коуч.
 • aims to provide support to pupils in an educational group setting with the intention to enable them to set goals and achieve them with the powerful support of their peer group and a teacher-coach.
 • Ролята на учителя-коуч е да осигури подходяща атмосфера и среда за коучинг процеса, притежавайки „правилно” коучинг отношение и адаптирайки се спрямо нуждите на учениците.
 • The role of the teacher-coach is to provide the appropriate atmosphere and environment for the coaching process by possessing the ‘right’ coaching-attitude and adopting to the needs of the pupils.
 • По мое мнение „правилното” коучинг отношение се състои преди всичко в грижовно отношение, а не в определена методология, която коучът възнамерява да използва, за да подкрепи своите клиенти.
 • In my understanding ‘right’ coaching attitude means adopting a caring approach rather than using a set methodology with which the coach intends to support his/her clients.

 

Advertisements