Previoiusly

Educational Coaching Program for educators and parents 

2011-2014

Short description: I am sure that as an educator (teacher, social worker, care provider or whoever work professionally with children and young people) and as a parent you are aware that there are many ways in which you can support children to improve their performance. In most cases, we tend to support them to learn and retain facts of knowledge, do their homework, to stay and be healthy. However, often, we seem to lack the skills to support them meet their potentials especially in fields that are really meaningful to them and to become capable and happy adults.

During this course you will gain a clear understanding on how important it is to set goals in order to improve performance. This coaching programme does not seek to advise you on how to teach your specialist subject(s) or how to be a ‘good’ parent. Instead it explores how the skills of educational coaching can be used to help your pupils /children to succeed and overcome specific barriers hindering them from succeeding and becoming contented with their lives.

Therefore, coaching is one of the most critical skills to be mastered by teachers and parents alike.

Програма по Образователен коучинг за обучители и родители (описание)

Сигурна съм, че като обучител (учител, социален работник или в каквато и да е роля, в която професионално се занимавате с деца или младежи) и като родител вие знаете, че има много начини, по които можете да подкрепяте децата да подобрят представянето си. В повечето случаи ги подкрепяме да учат и да запомнят факти, да си пишат домашните, да са здрави. Независимо от това често ни липсва умението да ги подкрепяме да развият потенциала си особено в посоките, които са наистина смислени за тях и да израстнат справящи се и щастливи възрастни.

По време на курса ще получите разбиране за това как целите са обвързани с доброто представяне. колко е важно да се определят цели, за да се подобри представянето. Тази коучинг програма няма за цел да ви съветва как да преподавате предмета, по който сте специалист или как да бъдете ‚добър‘ родител. Вместо това тя изследва как уменията по образователен коучинг могат да бъдат използвани да помагат на учениците/децата ви да успяват и да преодоляват специфични бариери възпрепятстващи успеха им и това да се чувстват доволни от живота.

Следователно, коучинг е едно от най-критичните умения, които учителите и родителите следва да владеят.

 

Educational Coaching Programme focuses on the psychology of peak performance. The program will provide you with techniques/skills so you can support your pupils/children to achieve their potential.

Educational Coaching has six modules:
1.General Coaching + Methods + 5 Love Languages of Children + Coaching Practice
2.Communication Tools + Listening Skills (NLP tools)
3.Different Coaching Models for children and teens
4.Other tools 1: Systemic Constellation, Transactional Analysis,
5.Other tools 2: Art Therapy + Story Therapy + Music Therapy Techniques
6.Practise in Educational Settings

Each module intends to provide you with practical advice and techniques that you can use in the classroom/ with your children in order to support your child/ pupils to succeed and make the best of themselves. As you can see from the program description above this offers practical skills and tools based on NLP (neuron-linguistic programming), different coaching methods and typologies, TA, Systemic Constellation, art therapy apart from introducing different coaching programs designed for children and teenagers to be used by the Educational Coach.

When you have completed the program you will be able to:

 • Demonstrate and understanding of different factors that influence behaviour and performance
 • Demonstrate an understanding of methods use dot change behaviour in an educational setting
 • Suggest appropriate techniques to support others to deepen their self-awareness
 • Suggest appropriate techniques to maximize individual performance in various coaching situations

See pictures from previous courses are below.

Програмата по образователен коучинг се фокусира върху психологията на върховото представяне. Програмата ще ви предостави техники/умения, които да можете да подкрепяте учениците/децата си да развият своя потенциал

Програмата по Образователен коучинг има 6 модула:

 1. Общи Коучинг практики+Методи+5 Езика на любовта на Децата+Коучинг практика
 2. Инструменти за комуникация+Умения за слушане (НЛП)
 3. Различни коучинг модели за деца и тинейджъри
 4. Други похвати 1: Системни констелации, Транзакционни анализи
 5. Други похвати 2: Арт терапия, Разказване на истории, Музикална терапия
 6. Практика в Образователна среда

Всеки модул има за цел да ви осигури практически съвети и техники, които можете да изплозвате в класната стая или с детето/цата си, като подкрепяте децата/учениците си да успеят и да направят най-доброто от себе си. Това са практически умения и инструменти базирани на НЛП, различни коучинг методи и типологии, системни констелации, арт терапия заедно с представянето на различни коучинг програми разработени за деца и тинейджъри, предназначени за използване от Образователния коуч.

Когато завършите програмата по Образователен коучинг ще можете да:

 • Демонстрирате и разбирате различните фактори, които влияят на поведението и представянето;
 • Демонстрирате и разбирате методите използвани за промяна на поведението в образователна среда;
 • Предлагате подходящи техники, с които да подкрепяте останалите за да достигнат по-дълбоко осъзнаване за себе си;
 • Предлагате подходящи техники за по-добро представяне в различни коучинг ситуации.

Вижте снимките от предишни курсове.

Trainer: Ms Ildiko Kudlik, B.Ed, Coach/Trainer, Artist

Ildiko has 20 years of experience in different educational setting in different parts of the world, especially in Europe, and has acted as a coach for both children and adults for over 10 years. She runs her self-designed developmental sharing her vast knowledge and experience as an educator and coach with all those who wish to provide education to their children/pupil with a twist. She is also an accomplished artist and musician who uses her love for art and music in her work as a coach/trainer.

Her passion is children and all those who are forever young at heart.

Водещ: Илдико Кудлик, Коуч/Обучител/Творец

Илдико има 20 годишен опит в различни образователни институции в Европа и работи като коуч на деца и възрастни вече над 10 години. Тя развива своята собствена  програма и споделя знанията придобити като коуч и обучител, с всеки, който има желание да развива децата/учениците си. Освен това тя е творец и музикант, който използва любовта си към изкуството в работата си като коуч/обучител.

Нейната страст са децата и всеки, който се чувства млад в сърцето си.

Може да прочетете повече за нея на ТУК.

Мнения за това как са я почувствали някои от хората, с които е работила ТУК

Timing of the next program:

The next Educational Training Program for Educators and Parents are held in Sofia, Bulgaria

Dates for the First Level in 2014:

5-6 &  11-12-13 April (a short and a long weekend) – Training Program

7-8 & 13-14-14 June (a short and a long weekend) – Training Program

17-18-19-20 July – Training Program

The 100-hour  course consists of 84 hours of training and 16 hours of coaching practice. Exam dates will be arrange at the end of the course.

Dates for the Second Level in 2014:

6-7 April Training Program

8-9-10 April Practice in Educational Settings

8-9 June Training Program

10-11-12 June  Practice in Educational Settings

13-14 July June Training Program

15-16 Exam

The 50-hour  course consists of 30 hours of training and 20 hours coaching practice.

The Educational Coaching program for teachers and parents is run for the first time in Bulgaria by Communication Academy – an educational organization providing courses and seminars in the fields of non-violent communication, empathy and authentic communication.

Дати за следващата програма:

Следващата програма по Образователен коучинг за учители и родители ще бъде в София/България

Дати за първото ниво в 2014:

5-6 &  11-12-13 Април (кратък и дълъг уикенд) – Обучение

7-8 & 13-14-14 Юни (кратък и дълъг уикенд) – Обучение

17-18-19-20 Юли – Обучение

100 часа курс се състоят от 84 часа обучение и 16 часа коучинг практика. Датите за изпита ще бъдат уточнени в края на курса

***

Дати за 2рото ниво в 2014:

6-7 Април Обучение

8-9-10 Април Практика

8-9 Юни Обучение

10-11-12 Юни  Практика

13-14 Юли Обучение

15-16 Изпит

50те часа курс се състоят от 30 часа обучение и 20 часа практика

Програмата по образователен коучинг за учители и родители е направена за първи път в България от Communication Academy – образователна организация занимаваща се с курсове и семинари в посока на ненасилствена комуникация, емпатия и автентична комуникация.

*** 

Pictures from the Educational Coaching Program taught in Sofia, Bulgaria under the umbrella of Communication Academy Dec 2012 – June 2013. 

Снимки от програмата по Образователен коучинг в Бъргария направена от Communication Academy Декември  2012 – Юни 2013.

IMG_9769 IMG_9774 IMG_9779 IMG_9784 IMG_9797

*

More pictures from the Educational Coaching Program, last two sessions, in Sofia, Bulgaria. 2012

Organiser:  Communication Academy

IMG_4413 IMG_4396 IMG_4385 IMG_4362 IMG_4207 IMG_4184 IMG_0181 IMG_0173 IMG_0161 IMG_0156 IMG_0140 IMG_0134 IMG_0129 IMG_0131

 Educational coaching Introductory Group, Sofia, Bulgaria 2011 – 2012 – 2013

IMG_0031 IMG_0032 IMG_0122 IMG_0123 IMG_0124 IMG_0125 IMG_9992

Advertisements